Regulamin

Regulamin rezerwacji apartamentów umieszczonych na stronie  www.apartstyl.pl


Uwaga! W dniach 7.11-27.12. 2020 (z duym prawdopodobieństwem przedłużenia tego terminu do 17.01)  obsługujemy tylko pobyty służbowe. Przy zameldowaniu wymagamy podpisania oświadczenia


I. Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji  poprzez wpłatę zadatku bądź całości ceny za wynajem apartamentu na konto firmy Anna Ślimak Apart-Styl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie zaksięgowania się zadatku lub całości kwoty na rachunku Apart-Styl.
 

II. Zasady rezerwacji

Rezerwacja on-line bezpośrednio na stronie apartstyl.pl,  telefoniczna lub e-mailowa,

1.Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym firmy Anna Ślimak APART-STYL zadatku(ów) lub całości kwoty,wyłącznie  w terminach wskazanych w rezerwacji wstępnej .Po otrzymaniu zadatku za rezerwację klient otrzyma e-mail z informacją o zmianie statusu rezerwacji z wstępnej na potwierdzoną.  O ile nie została opłacona cała należność za pobyt ,a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu (płatność tylko gotówką)

2. Brak dokonania płatności w ciagu 72h od dokonania rezerwacji spowoduje jej automatyczną anulacje.

 Za Rezerwację Sylwestrowe pobieramy zadatek w wysokości 80-100% ceny pobytu.(1 wpłata minimum 40% do 72h, następne po uzgodnieniu)

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma APART-STYL rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa,zadatek nie podlega zwrotowi.
W przypadku kiedy klient po przyjezdzie do apartamentu, będzie chciał zrezygnować z pobytu w nim, zobligowany będzie do uiszczenia reszty ceny za pobyt lub nie będzie zwórona mu kwota za cały pobyt -w przypadku calkowitej wpłaty .Powyższe ma zastosowanie w przypadku dopełnienia przez Wynajmującego staranności w przedstawieniu klientowi oferty związanej z apartamentem.
 

V. Warunki umowy najmu 

 1. Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu ,a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem  krótkoterminowy obiektu oraz przypadające mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym -wys. wjazdu 2m (Centrum II, Molinezja, Skalar, Górska Riviera, Romeo, Julia, Rattan, Storczyk)  lub na posesji(Radowid, Panorama)           Zakaz wjazdu samochodów z instalacją gazową LPG.                                         
 2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd,woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) Cena ta nie zawiera opłaty pobytowej, która wynosi 70zl za cały pobyt/apartament. Cena końcowa może się różnić w zależności od wybranych opcji dodatkowych. Jeśli czas pobytu wynosi 14, 21 etc. dni sprzątanie i wymiana ręczników oraz pościeli jest uwzględniana na życzenie klienta.  Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.
 3. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z przedstawicielem Apart Styl. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu (w dniu zameldowania) lub  przedłużenia pobytu (w dniu wymeldowania) 10zł/h, jednak nie wczesniej niż 7,00 rano w dniu przyjazdu i godzina 19.00 w dniu wyjazdu. Warunkiem przedłuzenia pobytu jest brak innej rezerwacji zarówno w dniu przyjazdu jak również w dniu wyjazdu. Należy to ustalić odpowiednio dzień wczesniej.  Kaucja wysokości 300 PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
 4. Zameldowanie po godzinie 21:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z właścicielem apartamentu oraz będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 80 zł. 
 5. Uprzejmie informujemy iż meldowanie 24.12 odbywa sie w godzinach 13.00-15.00, natomiast ewentualne zameldowanie 31.12 odbywa sie w godzinach 15.00-18.00
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela apartamentu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go  na szkodę.
 8. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 9. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu 

1 .Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy APART-STYL o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji, właściciel może odmówić wydania kluczy doobiektu.                                                                                                                                     

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, APART-STYL ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu: dokładnego zamykania drzwi wejściowych -należy uruchomić alarm za pomocą kodu podanego przy zameldowaniu w apartamencie, zamknięcia  okien przy każdorazowym  opuszczeniu obiektu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.   

3. Wcześniejszy, nieuzgodniony, wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela APART-STYL, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.                     

4. Za rzeczy pozostawione w apartamencie podczas pobytu firma Apart-Styl nie ponosi odpowiedzialności.            

Zameldowanie po godzinie 21:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z właścicielem apartamentu oraz będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 80 zł.

VII. Bezpłatny pobyt dziecka
Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

VIII. Akceptujemy zwierzęta po wcześniejszym uzgodnieniu.

IX. Wyposażenie apartamentów w sprzęt AGD,RTV, meble, pościel itp. leży po stronie właścicieli apartamentów.

X. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego. Cena proponowanego noclegu w zaproponowanym lokalu nie musi być taka sama jak cena wcześniej zarezerwowanego noclegu. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

enlightenedPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHenlightened

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Apart-Styl Anna Ślimak ul. Morawczyna 117 Klikuszowa 34-404

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@apartstyl.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów takich jak : systemy realizujące płatności online, oprogramowanie recepcji, oraz poszczególni właściciele apartamentów (w celu wystaswiania dokumentów sprzedaży)
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;